top of page

畢業第一份工做「中資」定「外資」好啲?


相信同學仔都成日聽到話「第一份工做中資將來好難跳去外資」或者「有得選擇一定做外資」等等。我地會係呢篇Article同大家比較下中資同外資係「Package」,「前景」同「工作環境」既分別,從而決定兩者邊個會合適自己多啲。

1. 薪酬待遇💲💲

無論係銀行/地產定其他行業,中資整體既Package 同外資愈來愈拉得近。但外界一般都誤解中資出手會比外資差,因為中資著重於Bonus。

以銀行(CMB)為例:中資銀行既MT同外資係底薪上都差別唔大。例子包括: BOC MT:26,500 CCBA: 26,800 HSBC: 28,000 Standard Chartered: 31,000

不過中資投行既底薪就會比外資少一半。不過近年好多中資投行同中資企業銀行生意好,年尾既花紅往往會比外資行多,可以高達6-10月,除番開既話中資同外資整體人工都差不多。

地產方面:聽聞內地地產發展商針對表現好既內地員工,花紅都可以有6個月以上,而香港地產發展商一般都只係2-3個月。雖然香港既中資地產商未必有好多Graduation Scheme,但某部分有Graduate Position 既發展都唔錯。

香港比較有名既中資Conglomerate有Lenovo同HNA,底薪同Bonus都拍得上外資。

2. 前景💡

好多人會覺得中資行既發展局限係中國內地,唔夠國際化,所以係Career Path會較窄。

不過事實上而家唔少中資機構都愈來愈國際化。以Lenovo為例: 佢為中資企業,公司總部係內地,但Lenovo事實上有不少美國業務,而第二總部就設係美國。2017-2018 年,Lenovo美洲區佔集團收入31%、而歐洲/中東/非洲區佔28%。

另外,HNA近年亦不斷係世界各地進行收購合併,擴充自己業務版圖,所以對外既機會都唔少。

當然中資未必似外資咁國際化,但中資會有繼續拓展既空間。

另亦有人話,中資行不時同其他國家出現貿易糾紛,例如中美貿易戰,或者內地整體經營環境令工作氣氛不穩等。不過其實全球都會面對不同挑戰,特朗普上台、英國脫歐、恐怖襲擊等 。

3. 工作環境🖥️

無可否認既係:中資行既工作氣氛同環境會比外資行欠缺一份穩定性。

一般而言:外資行推出既政策通常會較完善,但相反中資行政策出台可能會比較倉瘁,有朝令夕改既感覺。以MT Program 為例,外資行如渣打、匯豐等執行上會跟住計劃走,Rotation去不同部門,一定會做到。但中資行可能會有比較多突發情況發生,未必可以跟到原本Planning。樂觀地講,中資行會比較適合Flexible 啲既同學,因為你會有較大機會可以主動爭取你想要既Rotation,同時間因為政策不斷改既時候,你可以捉緊機會向上。

但另一方面:中資行階級觀念既文化會比較重,上司會較一言堂,未必會似外資行處事氣氛融洽,下屬可以主動向上司表達意見。

❗睇完記得比個LIKE同埋Follow我地IG=HKCareers

❗如果想Download ApTest,CV Samples,MT SalaryList等等,可以去:https://www.hkcareers.hk/coachinfree

❗如果想了解多啲其他面試Tips,可以去:https://www.hkcareers.hk/blog

Categories
Recent Posts
bottom of page