top of page

10套投行入門必睇電影
【堅持住呀!就嚟考完試啦:可以Plan定有咩投資相關電影可以放假睇🍿】到咗十二月中,同學都就嚟考完試,準備放聖誕假🥰正所謂「休息係為咗走更遠嘅路」,同學係時候俾個機會自己唞一唞,逃離所有書本同埋報工先🏃🏻‍♀️相信好多同學都會認同其中一種最容易令人放鬆嘅方法就係「睇電影」!如果你想睇住電影咁了解投行呢個行業,咁就一定唔好錯過呢個post,IBankCoaching將會為你介紹10套投行入門必睇嘅電影!想入投行嘅同學快啲save低個post再睇落去!

.

【Too big to fall】

⭕️影片講述喺2008年爆發既全球金融危機,以美國財政部長漢克·保爾森為主要線索,記錄咗喺幾週之內決定全球最大經濟體命運既權力人物既決策同行動。

⭕️推薦理由:投行面試最鍾意問candidate對於2008年全球金融危機既睇法, 而呢套電影正正可以幫你瞭解到更多關於2008年全球金融危機既事!

.

【The Insider】

⭕️本片改編自美國史上司法和解金額最高的煙草訴訟案既真實故事,講述兩個平凡人合作對抗龐大既媒體同企業官僚組成既惡勢力,試圖揭露煙草公司同新聞機構間驚人黑幕既故事。

⭕️推薦理由:睇呢套電影可以學到交易中既商業價值,交易中既定價原理,而商業信譽在交易中既作用都可以呢套電影入面睇到!呢套電影仲深入咁探討左媒體同企業之間急複雜關係,十分推薦對於理解現代商業和媒體環境有興趣既同學去睇!

.

【Inside Job】

⭕️影片講述左通過詳盡既資料蒐集,追訪全球金融業商人、政客、財經記者,披露金融大鱷既崛起之路,公開左業內同學界貪污腐敗政策背後既驚人真相。

⭕️推薦理由:呢套電影係第一部講出2008年發生金融危機背後原理既影片。佢試圖揭露金融危機嘅本質,同埋當中造成全球股市大跌、大銀行倒閉等既社會影響。 同學學識之後就可以好好運用喺投行面試當中。

.

【π】

⭕️π係一套以猶太天才數學家Max Cohen為主角嘅電影。Max Cohen沉迷於數字嘅世界,相信所有自然界嘅事物都可以用數字解釋。佢專注於研究,試圖透過數字推演出生命背後嘅奧秘同規律。然而,隨住佢逐漸接近答案,佢開始受到致命嘅頭痛困擾。佢發現過去十年嚟股票市場嘅混亂波動實際上係由背後嘅一套數學模式喺操縱。

⭕️推薦理由:對於想做quant trader既同學嚟講,數學係好重要,而呢套電影可以幫我哋拓寬思維,了解數字同數學喺商業領域中嘅應用,同時思考數字同數據背後嘅意義。

.

【The Smartest Guys in the Room】

⭕️呢套電影記錄咗華爾街有史以來最大既商業醜聞,揭露左一班絕頂聰明既高階經理人,點樣將美國第七大企業搞差,輕輕鬆鬆捲走十億美金,讓投資人血本無歸,上萬員工失去工作...

⭕️推薦理由:電影入面所記錄既商業醜聞唔單只令全球五大會計師事務所之一的安達信( Arthur Andersen LLP )被美國證期會吊銷執照,亦都令國際知名既McKinsey重傷,想入投行嘅同學一定要知道呢個case!呢部紀錄片可以教同學商業世界中嘅風險同倫理問題,及點樣避免類似情況發生。電影會深入探討商業環境中嘅挑戰同教訓,令你思考商業倫理同責任。透過睇呢部電影,你會明白唔道德嘅行為會有咩後果,同埋保持商業誠信嘅重要性 (好多投行都非常重視誠信㗎!)

.

【The Hudsucker Proxy】

⭕️呢部電影講述一個小職員Norb被野心勃勃嘅董事Moses格任命為傀儡總裁,但佢卻成為拯救公司命運嘅關鍵人物嘅故事。

⭕️推薦理由:呢部電影提供咗公司治理、企業董事會操作等實戰教案。睇呢部電影可以學到企業內部運作嘅實際情況同埋企業決策嘅重要性。呢個故事甚至可能會激發你對公司治理同企業管理嘅興趣,同時令你明白到每個細節同決策都可以對一間公司嘅命運產生重大影響!

.

【Martha Behind Bars】

⭕️講述被稱為「家政女皇」既Martha Stewart一直被媒體塑造成成功女創業家既典範。佢係美國歷史上第一位擁有自己媒體上市公司既女億萬富翁。然而,喺一年多前,呢位家居裝飾企業家因係股票市場上串通股票經紀人,賣出3928份ImClone系統股票而被起訴。

⭕️推薦理由:呢套未經授權既電視電影涉及Martha Stewart既法律問題、喺監獄中既時光以及之後以金融和文化強人的身份再度出現既狀態。了解咁樣既case對於學習商業倫理同企業管理係非常有用!呢部電影可以令你深入了解Martha Stewart既故事,從中可以獲得對於商業倫理和領導力的深入理解,並提醒我地商業世界中嘅風險同後果,同時都可以透過一個成功女性創業家點樣面對挑戰並重新崛起而得到啓發!

.

【Arbitrage】

⭕️影片記述事業有成既60歲億萬富翁,Robert Miller既故事。 佢備受業界尊重和家人崇拜,然而這都是表象,實際上佢不單只私自係公既賬目上動手腳以掩蓋投資損失同欺詐嫌疑,仲背著妻子在外偷食

⭕️推薦理由:呢部電影揭露咗商業世界中嘅欺詐同道德困境。佢提醒同學喺商業決策中要保持誠信同透明度嘅重要性,同時警示我哋唔好被外表所迷惑,要審慎評估風險同後果。所以睇呢部電影唔單只可以令你思考商業道德同責任,分分鐘仲可以幫你培養出色嘅風險管理能力!

.

【Antitrust】

⭕️講述一個 Standford University既電腦天才畢業後被科技大亨錄用,負責發展全球通信系統。然而,佢後來發現自己實際上被利用嚟監視商業競爭對手,以實現市場壟斷既目的。

⭕️推薦理由:呢部電影以幽默急方式揭示壟斷嘅問題,講述一個具有鮮明時代及全球意義嘅故事,反對金錢和高科技嘅壟斷。了解壟斷對市場和消費者的影響非常重要而呢部電影就可以令你思考科技和商業壟斷的問題,並對反壟斷法同政策有更深入嘅了解。

.

【Other People’s Money】

⭕️講述Larry呢個專門收購他人公司,再分批出售以獲取暴利既商人。佢以眼明手快、心狠手辣而聞名於華爾街,被許多人視為海盜。然而,莱瑞對此毫不在意,佢認為世界上最迷人的東西就是錢,尤其係從其他人手中搶返嚟嘅。但當莱瑞睇上一家電纜公司時,佢遇到一位又靚又聰明嘅女律師Kate Sullivan作為對手。然而,喺一輪鬥智鬥勇之後,竟然對對方產生左愛的火花。喺愛情同金錢之間,Larry將如何做出抉擇呢?

⭕️推薦理由:呢個係一部基於美國真實故事改編既影片。同學從中可以了解到商業法、企業併購、商業訴訟規範、商業流程、併購重組流程等,想入IBD嘅同學一定唔可以錯過呢套電影!而且美國商業自由市場中到處充滿了利己行為同利他行為既衝突與矛盾,而同學都可以係呢啲衝突和矛盾中可以學到唔同既動機。

.

睇完呢10套戲嘅簡介之後,唔知同學對邊套戲最有興趣呢?為免同學之後搵唔番啲電影名,快啲save低個post,再share俾你朋友,叫佢陪你一齊睇戲啦🥰

.


Comments


Categories
Recent Posts
bottom of page